Hvor mye koster en begravelse?

Hvert enkelt byrå kalkulerer selv sine priser på varer og tjenester og alle gravferdsbyråer plikter uoppfordret å tilby en prisliste.
Det er mange faktorer som er med å bestemme hvor mye begravelsen vil koste.
Dødsannonser, blomster, kistetype, solosang, gravstein, minnesamvær og om det skal være kremasjon.
Her kan det være store variasjoner fra sted til sted og det kan derfor være veldig vanskelig å sammenligne priser mellom ulike byråer.
I henhold til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester i §16, så er gravferdsbransjen pålagt å utarbeide en prisoversikt.
Prisoversikten skal inneholde minimumspriser og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler.

Regningen fra byrået har sammen med andre gravferdsutgifter prioritet før fordeling av boet.

Vi deler alltid ut en prisliste i våre samtaler, med et overslag over en gjennomsnitlig begravelse. Når en avtale er inngått, vil vi også kunne beregne den totale kostnaden.

Prislisten med minimum- og maksimumspris ligger under:.

 

Transport Min Max
Transport av tom kiste, inkl klargjøring – fastpris 1100,00 1100,00
Henting i hjemmet / sykehjem / sykehus – startpris fra 1100,00 3500,00  Varierer, bl.a. 1 eller 2 personer
Kjøring fra bårerom til seremoni – startpris fra 1100,00 3500,00  Varierer, bl.a. 1 eller 2 personer
Pr kilometer kjøring med bårebil, t/r 19,00 19,00  Legges til startprisen pr kjørte kilometer
Ferjepris og bompenger, faktisk pris
Sjåfør ved langkjøring pr. time 760,00 990,00
Kiste, stell og nedlegging
Kiste voksen fra kr 4700,00 38000,00 Varierer etter type og utførelse
Kiste barn fra kr 2400,00 6000,00 Varierer etter størrelse
Stell og nedlegging, fra kr 990,00 1990,00 Varierer etter hva som må gjøres.
Sminking, hårklipp etc. kommer i tillegg til ordinært stell og nedlegg.
Svøp,  fra kr 1300,00 1910,00
Evt poser, hygienetiltak 210,00 2400,00 Varierer alt etter oppdrag
Likskjorte eller private klær 490,00 890,00 Pårørende velger hva de ønsker
Syning / Visning
Oppmøte ved åpen kiste, dagtidm kveld, natt 600,00 1000,00 Da forbereder vi visningsrommet, tenner lys og er tilstede
Bilutgifter pr. km, vanlig bil  4,50 4,50 Pr kilometer kjøring med personbil
Planleggingssamtale
Planleggingssamtale, hjemme hos dere 600,00 1200,00 Normalt opptil 2 timer
Bilutgifter pr. km, vanlig bil 4,50 4,50 Pr kilometer kjøring med personbil
Dødsannonse
Annonse i Adressa, Fosna Folket, Trønderavisa m.m. 2200,00 6000,00
Seremoni
Assistanse ved begravelsen, 1 person / 2 personer 2300,00 3900,00 Pårørende velger om de ønsker bistand
og om de ønsker 1 eller 2 begravelsesagenter
Pynting, stearinlys, bruk av pynteutstyr 690,00 990,00 Alt etter bruk og forbruk av utstyr og lys
Bærere av kiste fra byrå / innleid pr stk 750,00 750,00 Kostpris
Sanger / Program / annet
Oppsetting,  4 sider A5 , eksempel: 50 stk 1700,00 1890,00 Kan bruke egne bilder, stort database å plukke fra
Takkekort A6, enkle, med konvolutt, 50 stk 1180,00 1180,00
Blomster til seremoni
Kistedekorasjon 150,00 8000,00 Ingen øvre grense
Krans 2000,00 6000,00 Ingen øvre grense
Hjerte 2000,00 6000,00 Ingen øvre grense
Honorarer og gebyrer
Avgiftspliktig byråhonorar 2200,00 5900,00 Honoraret varierer i forhold til oppdragets omfang
Avgiftsfri byråhonorar 2400,00 8500,00 inkluderer tilrettelegging og planlegging, varierer
Melding av offentlige skjema 900,00 Kan være mindre og mere
Timepris pr ansatt dagtid 08 – 1 760,00 760,00
Timepris pr ansatt kveld 17 – 22 950,00 950,00
Timepris pr ansatt natt/ helg 22 – 08/ lørdag/ søndag 1520,00 1520,00

Mva er inkludert.

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd. 

Andre priser som kan påvirke sluttsummen er bl.a:

Gravferdsstønad (oppdatert 01.01.2018)

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 23.337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23.337 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Vedlegg til kravet/søknaden:

  • Dødsattest
  • Faktiske utgifter til gravferd. Unntatt utgifter til minnestund og kommunale avgifter, legg ved regning fra begravelsesbyrå.
  • Avgift som kommunen krever. Legg ved regning.
  • Utgifter til gravmonument. Legg ved kostnadsanslag.
  • Utgifter til båretransport. Legg ved regning fra begravelsesbyrå.
  • Likningsattest eller selvangivelse. Legg ved kopi av avdødes og gjenlevendes (ektefelle, partner eller samboer med felles barn) siste likningsutskrift eller selvangivelse

 

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 272 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Kremasjon i Sør-Trøndelag (Krematoriet i Trondheim, 2017 priser)

Personer som ikke er registrert i folkeregisteret med adresse i Trondheim, regnes for utenbysboende.
Kremasjon direkte utenbys Pr. stk. kr. 5.470,-
Urneforsendelse i Norge pr. stk. kr. 466,-

Begravelse i annen kommune enn bostedskommunen

Gravferdslovens § 6 slår fast at personer som ved dødsfall hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård i kommunen.
For personer som som på tidspunktet for dødsfallet hadde adresse utenfor kommunen kreves det dekning for kostnader ved gravferden.
Dette betyr at det kan komme et tilleggskrav fra det kirkelige fellesrådet i kommunen for leie av kirke ved begravelse/bisettelse, honorar til organist ved begravelse/bisettelse samt et krav om avgift for kistenedsettelse eller urnenedsettelse for utenbysboende.
Kostnadene rundt dette kan variere noe fra kommune til kommune, men beløper seg fra ca. kr. 10 000,-.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept. Les mer

Cookie-innstilingene på vår nettside er satt til "Godkjenn cookies". Dette for å gi deg best surfeopplevelse. Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse i sin nettleser. Du kan lese mer om administrasjon av informasjonskapsler på sidene til www.nettvett.no

Lukk